Uw browser is verouderd.

Gegevensbescherming

DEKRA Claims Services Netherlands BV gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website verzameld en verwerkt worden vallen onder de verantwoordelijkheid van DEKRA Claims Services Netherlands BV, met maatschappelijke zetel te Lenneke Marelaan 12, 1932 Zaventem, België, met ondernemingsnummer 0471.948.055 en ingeschreven in het RPR Brussel (hierna “DEKRA”, “Wij” of “We”). Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling in onze producten en diensten.

Deze website maakt ook gebruik van cookies. Voor meer informatie over wat cookies zijn, waarom we ze gebruiken en wat uw rechten ten opzichte van ons cookiegebruik zijn, verwijzen we u specifiek naar ons cookiebeleid onderaan deze pagina.

De bedoeling van dit privacy beleid is om u te informeren welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. We vinden het belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens verwerkt worden en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken.

Alle persoonsgegevens die u ons tijdens uw bezoek en gebruik van onze website toevertrouwt, zullen op verantwoorde wijze verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Door onze website te gebruiken en ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u dit privacy beleid te hebben gelezen en begrepen en stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met onze verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig dit privacy beleid, dat van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden.

Wanneer zamelen we uw persoonsgegevens in en over welke persoonsgegevens gaat het?

We verzamelen uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres evenals alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt, wanneer u het contactformulier op onze website invult.

We verzamelen ook bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de website van waar u naar de onze wordt doorverwezen, de webpagina’s die u op onze website bezoekt en de datum en duur van het bezoek.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt wanneer u onze website bezoekt en/of ons contactformulier invult, zal gebruikt worden om:

 • met u te communiceren: Uw contactgegevens (zoals adres, e-mail, telefoonnummer) hebben we nodig om u te kunnen contacteren.
 • U te informeren: Wij sturen u onze nieuwsbrief of updates over onze producten en diensten of die van onze partners, enkel als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens.
 • statistische analyses uit te voeren met betrekking tot uw gebruik van onze website en gebruikerservaringen op onze website te verbeteren.
 • de legitieme belangen van onze onderneming, onze partners en derden te beschermen wanneer uw gebruik van onze website kan beschouwd worden als bedrieglijk, schadelijk, nadelig, lasterlijk of als elk ander onrechtmatig gebruik van onze website op te sporen, te voorkomen en/of stop te zetten.
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen of te voldoen aan verzoeken van de bevoegde overheden, politieambtenaren of andere instellingen waaronder de Autoriteit Gegevensbescherming.
 • een derde partij te informeren in het kader van een eventuele overname of fusie met deze derde partij, ook indien deze derde partij gelokaliseerd is buiten de EU.

De wettelijke grond voor de verwerking

Toestemming: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van dit privacy beleid vragen wij uw toestemming. Bijvoorbeeld, wanneer u het contactformulier invult, of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk uw toestemming gevraagd.

Wettelijke verplichting: In sommige situaties zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen. Dit is onder meer het geval wanneer wij gehouden zijn om persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde overheid.

Legitiem belang: De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verbetering van onze website, voor marketingdoeleinden en de commercialisatie van onze producten, en voor de bescherming van onze website tegen onrechtmatig gebruik gebeurt op grond van ons legitiem belang.

De doorgifte van de gegevens

DEKRA zal uw persoonsgegevens nooit bekendmaken aan derde partijen noch zullen we uw persoonsgegevens overmaken aan een land buiten de Europese Unie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. DEKRA kan uw persoonsgegevens echter wel meedelen aan een beperkt aantal verbonden organisaties:

 • andere entiteiten van de DEKRA Groep;
 • specifieke derde partijen in geval van een fusie of overname, splitsing of andere vorm van bedrijfsherstructurering, verkoop of verwerving van een tak of welbepaalde activiteiten en/of bedrijven;
 • verwerkers zoals specifieke entiteiten die onze website en IT-infrastructuur beheren en onderhouden. Het is deze verwerkers enkel toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie. Wij garanderen dat wij onze verwerkers met zorg hebben uitgekozen en dat zij verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te beschermen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij vinden het absoluut van wezenlijk belang om de privésfeer te beschermen bij de omgang met persoonsgegevens en om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsinformatie beveiligd is, en we houden hiermee in al onze bedrijfsprocessen rekening. Daartoe treft DEKRA afdoende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van onze verwerkingsactiviteiten en ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen toevallige of weloverwogen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personeelsleden van DEKRA, en van de door ons aangestelde dienstverleners die daadwerkelijk toegang nodig hebben om de doeleinden hierboven vermeld te kunnen realiseren.

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend bijgewerkt om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen. Gelieve wel te noteren dat geen enkel beveiligingssysteem honderd procent waterdicht is.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wat nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacy beleid worden beschreven, of tot u uw toestemming voor de verwerking intrekt, tenzij:

 • DEKRA een belang heeft om uw persoonsgegevens in geïdentificeerde vorm aan te houden en dit belang zwaarder doorweegt dan uw fundamentele rechten;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting dan wel een gerechtelijk administratief bevel DEKRA ervan weerhoudt.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om:

 • toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die we over u verwerken;
 • te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken en die onjuist, onvolledig of gedateerd zijn, verbeteren.
 • zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u ernstige en gegronde redenen hebt die verband houden met uw specifieke omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • te vragen dat we alle persoonsgegevens die we over u verwerken verwijderen indien die gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld werden.
 • uw voorafgaandelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Hier moet u rekening houden met het feit dat dit verzoek zal geëvalueerd worden en afgewogen worden tegen:
  • onze overheersende belangen;
  • wettelijke of gerechtelijke beslissingen die zich verzetten tegen de verwijdering.
 • te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt. Dit is mogelijk wanneer:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is;
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden hierboven beschreven, maar wanneer u de gegevens nodig heeft voor uw verweer in het kader van een juridische procedure;
 • van ons uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Indien gewenst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan een andere dienstverlener te bezorgen (= recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar . Om veiligheidsredenen zullen we enkel op uw verzoek kunnen ingaan als u ons een identiteitsbewijs bezorgt, bijv. door ons een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te sturen.

Als u wilt dat we gegevens verbeteren, vragen we u om duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens onjuist zijn en ons het bewijs te leveren waarom ze onjuist zijn.

Uw recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing is kosteloos en kan zonder enige verantwoording uitgeoefend worden door te klikken op de link “uitschrijven” in iedere promotionele of commerciële e-mail die we u toesturen.

We zullen trachten tijdig op ieder verzoek te antwoorden. Gelieve te noteren dat we het recht hebben om uw verzoek af te wijzen als dit duidelijk bedoeld is om hinder of nadeel te berokkenen aan DEKRA of onze verbonden organisaties, bijv. door veelvuldig (ongegronde) verzoeken op korte tijd te sturen. We behouden ons ook het recht voor om uw verzoek tot verwijdering te toetsen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen die een dergelijke verwijdering tegenspreken.

Contact

Indien u vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of de verwerking van persoonsgegevens bij DEKRA, gelieve dan contact met ons op te nemen. Wij behandelen graag alle vragen om informatie of andere eventuele verzoeken en klachten:

Peter Heinen
Data Protection Officer
DEKRA Claims and Expertise

dpo.nl@dekra.com
Tel.: +31.6.11363789

Pagina delen